1. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar cliënt.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedings- en leefstijlvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Cliënt: natuurlijk persoon die voor dieet- of voedings- en/of leefstijladvisering de diëtist consulteert.

 1. De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).
 2. De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.
 3. Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen, dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch en per mail. Wanneer u niet minimaal 2 werkdagen van te voren afzegt zal de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen.
 4. De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct cliëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd).
 5. Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks via VECOZO plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u de factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.
 6. Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 7. Indien u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website.
  Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl
 8. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.
 9. Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan de diëtist dient u om die reden een legitimatiebewijs bij u te hebben.
 10. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist of u kunt de voorwaarden zelf downloaden vanaf de website en uitprinten.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.